Antur Stiniog Archebion llwybrau lawr allt

Y Ni

Mae Antur 'Stiniog yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant, heb gyfalaf cyfrannau. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mehefin 2007 ar ôl derbyn addewidion o gefnogaeth gan fwy na 2,000 o drigolion lleol, â phob un ohonynt yn rhannu'r un weledigaeth:

"Datblygu potensial y Sector Awyr Agored yn ardal Ffestiniog mewn ffordd gynaliadwy ac arloesol er budd y trigolion a'r economi leol"

Nod Antur 'Stiniog yw gwireddu'r weledigaeth hon drwy gyfrwng nifer o brosiectau cyffrous sy'n amrywio o fwynhau a hyfforddi yn y sector i ddatblygu cyfres o lwybrau beicio yn yr ardal.

Amcanion Antur 'Stiniog

 • Datblygu ardaloedd Ffestiniog ac Eryri fel canolbwynt ar gyfer gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu llwybrau cadarn i waith er mwyn galluogi'r gymuned leol i elwa yn economaidd ac i sicrhau cynaliadwyedd y prosiect, megis cynnig hyfforddiant arbenigol i alluogi pobl i weithio o fewn y diwydiant.
 • Paratoi busnesau lleol ar gyfer datblygiad y prosiect.
 • Gweithio gydag ysgolion lleol, gan gynnwys cynnig sesiynau i blant ysgolion cynradd lleol i roi blas iddynt ar weithgareddau awyr agored, treftadaeth a hanes lleol.
 • Gweithio gyda'r ysgol uwchradd i ddarparu llwybrau at waith o fewn y maes.
 • Bydd entrepreneuriaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith gyda phlant a phobl ifanc lleol.
 • Sicrhau bod sgiliau, hyfforddiant a lleoliadau gwaith wedi'u hymgorffori o fewn cynllun busnes Antur 'Stiniog er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y prosiect a chynnig gwerth i'r gymuned leol.
 • Manteisio ar raglenni gwaith asiantaethau eraill megis Parc Cenedlaethol Eryri, Partneriaeth Awyr Agored Gwynedd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Phartneriaeth Twristiaeth y Canolbarth er mwyn diwallu anghenion o ran hyfforddi, yr iaith Gymraeg, busnesau, cadwraeth ac elfennau addysgol y prosiect a datblygu llwybrau at waith.
 • Sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan amlwg o'r datblygiad ac yn ffynnu o'i herwydd.
 • Parhau i gefnogi'r grwpiau sydd eisoes yn bodoli diolch i ymdrechion Antur 'Stiniog, a helpu i sefydlu grwpiau newydd sy'n gysylltiedig â'r sector awyr agored yn lleol.
 • Datblygu statws ardal Ffestiniog fel canolbwynt twristiaeth ddiwylliannol ac economi menter.
 • Datblygu twristiaeth wyrdd ac iach o fewn y cynllun drwy sicrhau manteision economaidd lleol, tra hefyd yn cynnig profiad gwahanol i ymwelwyr drwy gynnig cyfle i ddysgu am ein treftadaeth leol, yr iaith Gymraeg a hanes y dref a digwyddiadau cyfredol.
 • Darparu swyddi o safon a chyfleoedd hyfforddi i bobl leol.
 • Buddsoddi unrhyw elw a wneir i ddatblygu'r busnes ymhellach ac i gefnogi mentrau cymunedol lleol eraill.
 • Bydd datblygiadau Antur 'Stiniog yn amgylcheddol gynaliadwy, ac yn cydymffurfio ag ethos Prosiect y Dref Werdd.


 

Cysylltwch

Canolfan Beicio

Canolfan Beicio Antur Stiniog
Ceudlyllau Llechwedd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3NB

Tel: 01766 238 007

Antur Stiniog DH Centre: adrian@anturstiniog.com

Prif Swyddfa

Antur Stiniog
Yr Hen Co-op
49 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AG

Ffôn: 01766 832 214

Datblygu Llwybrau Beicio: simon@anturstiniog.com

Swyddog Prosiectau Antur Stiniog: ceri.c@anturstiniog.com


Cyfarwyddwr y Siop: helen@anturstiniog.com



label label

© 2012 Antur Stiniog